سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین با رویکردی بر گوهرها

سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین با رویکردی بر گوهرها

اهداف كنگره:

شناخت بهتر نقاط قوت داخلي و فرصت­هاي خارجي جهت رفع ضعف­هاي داخلي و تهديدات خارجي به منظور رسيدن به چشم­انداز تعيين شده در هنر- صنعت جواهر

 

 

محورهاي كنگره:

زمين شناسي و معدن
- پتانسيل سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي در ايران، خاورميانه و ساير نقاط جهان
- خاستگاه زمين شناسي سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي
- روشهاي اكتشافي سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي
- اكتشاف سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي
    - الماس، ياقوت، زمرد
    - فيروزه، عقيق و ساير
- استراتژي اكتشاف سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي در ايران
- روشهاي بهينه در استخراج سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي

گوهر شناسي و استانداردها
- گوهرشناسي و درجه بندي گوهرهاي رنگي
- شناسايي و درجه بندي الماس
- استانداردهاي جهاني و داخلي

آموزش
- نقش آموزش و پژوهش گوهر در مقاطع مختلف تحصيلي دانشگاهي
- نقش سازمان فني- حرفه اي و ديگر سازمان ها در آموزش گوهر
- استانداردهاي آموزشي سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي

صنعت و توليد
- تكنولوژي هاي پيشرفته تراش سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي
- تكنولوژي هاي پيشرفته فرآوري جهت جلوگيري از اتلاف گوهر در مراحل مختلف توليد
- تكنولوژي هاي پيشرفته بهسازي سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي
- كاربردهاي مدرن سنگهاي نيمه قيمتي
- توليد بلورهاي مصنوعي
- نقش مشاغل خانگي در هنر- صنعت گوهر ، ظرفيت هاي هنر- صنعت گوهر در اشتغالزايي

تجارت و كار آفريني
- تجارت جهاني سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي
- تجارت سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي در ايران
- نقش تشكل هاي صنفي در كارآفريني و تجارت گوهر
- مقايسه مقررات واردات و صادرات سنگهاي قيمتي در كشورهاي مختلف
- بررسي بازارهاي هدف (داخلي و خارجي) براي توليدات ايراني
- راهكارهاي بهينه در مديريت توليد و تجارت گوهر

نظرات