دومین همایش ملی هنر تبرستان

دومین همایش ملی هنر تبرستان

اهداف همايش:

-گردهمايي متخصصان ، محققين، اساتيد، دانشجويان و طراحان بخش ساختمان و شهرسازي براي تبادل اطلاعات و ارائه ديدگاههاي علمي كاربردي در حوزه معماري همچنين ايجاد زمينه هاي همكاري بين متخصصين دانشگاهي و مهندسين و طراحان در بازار ساخت و ساز و توسعه شهري
- استفاده از تحقيق و يافته هاي ساير پژوهشگران در حوزه معماري به منظور بكارگيري آن در توسعه بخش ساختمان و شهرسازي
- شناسايي الگوهاي معماري، پژوهشهاي انجام يافته در اين زمينه و گروههاي تحقيقاتي كه در اين زمينه فعاليت دارند
- ارائه بيانه اي كاربردي بر مبناي نتايج حاصل از گردهمايي براي استفاده در سازمانهاي مرتبط با بخش توسعه ساختمان سازي مانند مسكن و شهرسازي و شهرداريها

 

 

محورهاي همايش:

- نمونه ها و الگوهاي معماري بومي (دوران پيش از تاريخ، تاريخي و اسلامي)
نمادها و نشانه‌ها ، هويت اسلامي، شناخت ايده ها و انديشه هاي نو در عرصه معماري بومي، كهن الگوها
- آموزه هاي تكنولوژيكي معماري بومي
شناخت روشها و فناوري هاي بومي، مصالح بومي و روشهاي جديد ساخت در معماري بومي، باز شناسي روشها و فنون تاريخي ساخت در معماري بومي
- معماري بومي و مؤلفه هاي پايداري
شناخت الگوهاي پايداري، همخواني اكولوژيكي و هماهنگي با محيط زيست
- هويت فرهنگ و سنت در معماري بومي
ارتباط دوسويه معماري بومي و فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي، مفهوم شناسي معماري بومي، فرآيند آموزش معماري وشهرسازي بومي
- معماري و شهرسازي بومي تبرستان و چالشهاي معاصر
جهاني شدن و معماري بومي، كالبد و محتوا در آرمان شهر بومي، سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي، توسعه صنعت گردشگري
- تأثير متقابل معماري و شهرسازي در بافتهاي سكونتگاهي بومي
معماري بومي و مقابله با بحران‌ها و سوانح طبيعي، كاهش آسيب پذيري و بهسازي اماكن و شريانهاي معماري و شهرسازي بومي
- جايگاه هنرهاي صناعي و تزئيني در هويت بخشي معماري بومي
با توجه به اقليم، عناصر سازه اي و تزييني در معماري بومي
- تعامل هنر و ادبيات عاميانه با معماري بومي
جايگاه هنر عاميانه، مضامين ادبي، باورها و اعتقادات مردمي و جايگاه رمزپردازي نقوش در معماري بومي
- نقش علوم ميان رشته اي در توسعه معماري بومي

 

 


دبير همايش: دكتر ملكشاهي
دبير علمي: دكتر ماريا كردجمشيدي
دبير اجرايي: مهندس مجيد احمدپور

نظرات