دومین کنگره ملی آموزش بیمار

دومین کنگره ملی آموزش بیمار

محورهاي كنگره:

- جايگاه آموزش بيمار در نظام سلامت
- استانداردها ،مدل ها و روش هاي آموزش بيمار
- فناوري آموزش اطلاعات و آموزش بيمار
- نقش انجمن ها و NGO ها در آموزش بيمار
- آموزش بيمار و اقتصاد سلامت
- سهم مهارتهاي ارتباطي درآموزش بيمار

 

 

رئيس كنگره: دكتر عبدالرحمان رستميان
دبير علمي : دكتر فاطمه رخشاني
دبير اجرايي: سيما گرشاسبي

 

 

نظرات