سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار

سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار

محورهاي همايش:

آلودگي هاي محيط زيست، سلامت و توسعه پايدار
- تصفيه فاضلاب هاي شهري و صنعتي
- مديريت كاهش آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني
- شناسايي ، كنترل و پايش آلاينده هاي خاك، هوا و صوت
- مكانيابي و مهندسي محل دفن بهداشتي پسماندها
- مديريت پسماندهاي ويژه  (شناسايي، آناليز، اندازه گيري و ارزيابي)
- بررسي مدل هاي رياضي و نرم افزاري پخش آلاينده ها از منابع ثابت و متحرك

ارزيابي و مديريت محيط زيست در راستاي توسعه پايدار
- ارزيابي اثرات زيست محيطي (EIA) و ارائه برنامه مديريت زيست محيطي (EMP)
- مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE)
- توسعه تحليلي روش‌هاي ارزيابي ريسك در صنايع
- برنامه ريزي استراتژيك در توسعه پايدار محيط زيست

مديريت بحران هاي زيست محيطي

 


محورهاي وي‍‍ژه:

- كاربرد بيوتكنولوژي در حفظ محيط زيست
- گردشگري و توسعه پايدار
- ارزشگذاري اقتصادي عملكرد زيست محيطي صنعت
- تنوع زيستي و توسعه پايدار
- بهينه سازي مصرف انرژي و پيامدهاي كاهش آلودگي
- كاربرد فناوري هاي نوين (RS و GIS) در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي زيست محيطي
- نقش اقليم و تغييرات آب و هوا در توسعه پايدار

 


دبير همايش: مهندس تورج اسدي
دبير علمي: دكتر محسن دهقاني

نظرات