کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس

کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس

كنفرانس ملي و همايش مجازي مخاطرات محيط زيست زاگرس " توسط توسط اداره كل مديريت بحران استانداري لرستان و انجمن مردم نهاد مهندسين محيط زيست زاگرس به منظور فراهم كردن بستري مناسب براي افزايش تعامل و همفكري اساتيد،محققان،مديران،كارشناسان و كليه افراد درگير و مسئول در حوزه محيط زيست و منابع طبيعي در راستاي دستيابي به اهداف و سياست گذاري هاي مناسب در جهت رسيدن به حفظ پارامترهاي شاخص محيط زيست و حركت به سمت توسعه پايدار يكم اسفند ماه سال جاري در مركز استان لرستان برگزار خواهد شد.

 

 

محورهاي كنفرانس:

- آلودگي هاي محيط زيست ( آب، خاك و هوا و...)
- پسماند و مخاطرات ناشي از آن
- تنوع زيستي ( گونه هاي آندميك، اكوسيستم هاي خشكي و آبي و ...)
- ارزيابي و آمايش سرزمين
- منابع طبيعي ( جنگلها و مراتع / زوال و خشكيدگي گونه بلوط )
- مديريت، برنامه ريزي و آموزش محيط زيست
- ايمني، بهداشت و محيط زيست ( HSE )
- راهبردهاي نوين براي مقابله با بيابان زايي
- فناوري هاي نوين و محيط زيست
- اقتصاد و محيط زيست
- تغييرات اقليمي و گرمايش جهاني
- حفاظت از منابع آب و خاك
- توسعه پايدار
- انرژي و محيط زيست
- حقوق محيط زيست و منابع طبيعي
- امنيت، ديپلماسي و محيط زيست
- گردشگري پايدار
- كشاورزي و محيط زيست
- خشكسالي و بحران آب
- محيط زيست شهري و راهبردهاي نوين

 

 


رئيس كنفرانس: مهندس محمدرضا آريايي
دبير كنفرانس: مهندس محسن تيزهوش
دبير علمي: مهندس مجيددريكوند

 

نظرات