نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی

نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی

بانك انصار با همكاري و مشاركت  دانشگاه ها ، مراكز علمي و نظام بانكي كشور نخستين كنفرانس ملي توسعه مديريت پولي و بانكي را با عنوان "تحول در مديريت نظام بانكي، گامي به سوي حماسه اقتصادي" در روزهاي هشتم و نهم بهمن ماه 1392 و با حضور نخبگان علمي، استادان دانشگاه، دانشجويان، بانكداران و سايرفعالان اقتصادي كشور برگزار مي نمايد.

اهداف كنفرانس:

- مديريت نظام بانكي در جهت تحقق حماسه اقتصادي
- ارزيابي شناسايي چالش­ها و مشكلات بانكداران در نظام كنوني بانكي
- شناسايي شيوه­هاي مديريتي نظام بانكي متناسب در چارچوب اقتصاد مقاومتي
- بررسي تعامل دولت و عملكرد نظام بانكي در چارچوب اقتصاد مقاومتي
- بررسي نقش مديريت نظام بانكي در تعديل مشكلات ناشي از تحريم­هاي بين­المللي
- نقش نظام بانكي در بهبود فضاي كسب و كار
- شناسايي شيوه‌ هاي تأمين مالي مؤثر بخش توليد از طريق نظام بانكي
- بررسي نقش نظام بانكي و توزيع عادلانه منابع در تحقق حماسه اقتصادي
- تبيين چارچوبي براي تحقق نظام بانكي كارآفرينانه
- تحليل الزامات تحول از بانكداري بدون ربا به بانكداري اسلامي
- شناسايي جنبه­هاي نوين اجرايي و استفاده از فناوري­هاي جديد در نظام بانكي
- شناخت چالش هاي اصلي حاكميت شركتي در بانك ها، شفافيت و افشاي اطلاعات
- رسالت بانك انصار در تحقق بانكداري كارآفرينانه


محورهاي كنفرانس:

مديريت نظام بانكي و الگوي تحقق حماسه اقتصادي
- نقش بانك­ها و موسسات اعتباري در تحقق حماسه اقتصادي
- نگرش راهبردي و سيستمي درمديريت اثربخش نظام بانكي
- كارآمد سازي مديريت بانكي در دستيابي به يك اقتصاد مولد
- فرصت­ها و چالش­هاي بانك­هاي خصوصي و تجاري در اجراي اصل 44 قانون اساسي
- نقش مديريت بانكي در مواجهه با تحريم­هاي بين­المللي و ركود بنگاه­هاي اقتصادي
- چالش هاي اصلي حاكميت شركتي در بانك ها، شفافيت و افشاي اطلاعات
- چالش­هاي مديريتي(تحليل عوامل دروني و بيروني) در مواجهه با اداره بانك به عنوان يك بنگاه اقتصادي
- جهت­گيري­هاي راهبردي و تعاملات بين­المللي در تحقق حماسه اقتصادي
- مديريت تغيير و تحول در بانكداري
- مديريت ريسك در بانكداري
 
مديريت بانكي درتأمين مالي فعاليت­هاي اقتصادي
- مديريت بانكي و تأمين مالي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي
- چالش­ها و مشكلات بانك­ها در فضاي كسب و كار موجود
- نظام بانكي و تأمين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (SMEs)
- نقش نظام بانكي در تأمين مالي برنامه‌هاي توسعه انساني  (آموزش، بهداشت و .... ) : تجربه كشورها
- همگرايي بانكي در تجهيز و تخصيص منابع و نقدينگي بانك­ها
- توسعه ابزارهاي تجهيز و تخصيص منابع و هم­افزايي بازار پول و سرمايه
 
توزيع عادلانه منابع بانكي در چارچوب اقتصاد مقاومتي

- الگوهاي توزيع عادلانه منابع بانكي
نقش و جايگاه نظام تأمين مالي خُرد در برنامه‌هاي فقر‌زدايي كشور
- سهم و جايگاه نظام بانكي در تأمين مالي خانوار‌ها (مقايسه تطبيقي بين منطقه اي- بين كشور‌ي)
- تعامل دولت و نظام بانكي درتوزيع عادلانه منابع
- اندوخته­گيري در بانك­ها: كفايت و ضرورت
 
نظام بانكي كارآفرينانه: ساختار مطلوب و چشم انداز
- نقش مديريت نظام بانكي در ايجاد فرصت­هاي شغلي
- توسعه مديريت در كارآفريني بانكي
- حمايت نظام بانكي در توسعه فناوري
- نقش نظام بانكي در توسعه سازمان هاي دانش بنيان
- خلاقيت و كارآفريني در بانكداري خصوصي
- رسالت بانك انصار در تحقق بانكداري كارآفرينانه
 
بانكداري اسلامي: فرصت­ها و چالش­ها
- ارتباط متقابل نظام بانكي و بازار سرمايه در چارچوب اقتصاد اسلامي
- نقش نظام بانكي در ابداع محصولات پولي و مالي اسلامي
- نقش عقود اسلامي در طراحي محصولات پولي ومالي اسلامي
- مشتقات مالي در چارچوب بانكداري اسلامي
- توسعه مديريت در پياده­سازي بانكداري اسلامي
- الزامات تحول از بانكداري بدون ربا به بانكداري اسلامي
- بانك انصار در فرآيند توسعه بانكداري اسلامي
 
به سوي بانكداري نوين: تحول در نظام بانكداري
- شيوه­هاي نوين مديريت بانك ها
- الگوي هاي نوين بانكداري اخلاقي، مجازي و سرمايه گذاري
- تجربه كشورها در بانكداري نوين: روش­ها و ايجاد فرصت­ها
- ابداعات مالي و ابزارهاي مالي (صكوك، ...) بادر بانكداري نوين
- چشم­انداز بانكداري سرمايه­گذاري به عنوان يك بنگاه اقتصادي
- جنبه­هاي نوين اجرايي و استفاده از فناوري­هاي جديد در نظام بانكي
- الگوي مديريتي و اقتصادي در بانكداري شركتي، بانكداري بين­المللي، بانكداري خرد و بانكداري توسعه­اي
- تحقيق و توسعه در كارآمدي مديريت نظام بانكي
- آينده پژوهي در بانكداري نوين
- مديريت دانش در توسعه بانكداري نوين


دبير كنفرانس: دكتر آيت اله ابراهيمي
دبير كميته علمي: دكتر سيد كميل طيبي
دبير كميته اجرايي: دكتر جليل صفري

نظرات