نخستین کنفرانس ملی کتابخانه دیجیتالی: یک دهه کتابخانه های دیجیتالی در ایران با نگاهی به آینده

نخستین کنفرانس ملی کتابخانه دیجیتالی: یک دهه کتابخانه های دیجیتالی در ایران با نگاهی به آینده

محورهاي كنفرانس:

- معماري، سيستم­ها، ابزارها و فناوري­ها
- محتوا و مجموعه­هاي ديجيتالي
- استانداردها
- كاربران و كاربردپذيري
- سازماندهي
- ارزيابي كتابخانه­هاي ديجيتالي
- مسائل قانوني، سازماني، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي
- اقتصاد كتابخانه­هاي ديجيتالي
- نيروي انساني متخصص
- آينده كتابخانه­هاي ديجيتال
- نوآوري در كتابخانه­هاي ديجيتالي


رئيس كنفرانس: دكتر سيداميد فاطمي
دبير علمي: دكتر مهدي عليپور حافظي
دبير اجرايي: ناديا حاجي‌عزيزي

نظرات