اولین همایش منطقه ای گاز، تکنولوژی و توسعه

اولین همایش منطقه ای گاز، تکنولوژی و توسعه

اهداف همايش:

- نقش تكنولوژي در توسعه صنعت گاز
- نقش توليد علم در توسعه صنعت گاز
- آشنايي دانشجويان و اساتيد با تازه هاي علم
- شناخت پتانسيل هاي منطقه در زمينه گاز و توسعه
- تعامل بين صنعت و دانشگاه و توليدات علمي
- نقش پژوهش در توليد علم و توسعه
- ايجاد انگيزه پژوهشگري

 

 

 

 

 

محورهاي همايش:

- مدل سازي و شبيه سازي فرايند ها
- گاز و صنعت پتروشيمي
- فرآيند هاي جداسازي
- خوردگي
- اكتشاف نفت و گاز
- كاربرد نانوتكنولوژي در صنايع گاز
- ايمني و محيط زيست
- مشكلات حفاري
- حفاري چاه هاي جهت دار و عميق
- مديريت و صيانت از مخازن
- توسعه ميادين گازي
- بهينه سازي بهره برداري
- اقتصاد انرژي

 


دبير همايش: جناب محمدرضا نزهت
دبير علمي: دكتر فرشاد فرهبد
دبير اجرايي: مهندس سجاد الهياري

نظرات