اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط

اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط

اهداف همايش:

توسعه ناپايدار جوامع انساني،امروزه به يكي از مهمترين مخاطرات محيطي در تمامي سطوح اعم از محلي،منطقه اي، ملي و بين المللي تبديل شده است.افزايش انفجاري جمعيت انساني و توسعه روزافزون نيازها و مطالبات حياتي انسانها، دستيازي بي رويه به منابع طبيعي و اجراي برنامه هاي متعدد توسعه در ابعاد مختلف كه در جاي خود يك نياز و ضرورت است، باعث به هم خوردن گستردۀ نظامهاي محيطي و ايجاد عدم تعادلهاي وسيع در محيط گرديده است.
جغرافيا در معناي عام خود كه دانش مطالعۀ روابط انسان با محيط خود ميباشد با بررسي روابط گوناگون بين انسان و محيط خود مي تواند در تبيين وضع موجود و ارائه الگو و مدلي متناسب براي روابط در راستاي اهداف توسعه اقتصادي، اجتماعي و غيره ارائه نموده و از اين رهگذر در زمينه  توسعه همه جانبه و پايدار جوامع انساني قدمهاي مهم و ارزشمندي بردارد.
اولين همايش جغرافيا و پايداري محيط با در نظر گرفتن ابعاد گوناگون روابط انسان با محيط خود، سعي ميكند با كمك علوم و فنون و تخصصهاي مختلف و بهره گرفتن از ديدگاهها و نظرات انديشمندان در حوزه هاي گوناگون علمي، پژوهشي، آموزشي، اجرايي و مديريتي، روابط انسان با محيط خود را مورد نقد و بررسي كارشناسانه قرار  داده و با تحليلهاي علمي و عمقي، افقهاي روشني را در جهت نيل به يك توسعه پايدار در نواحي و مناطق جغرافيايي، پيش روي مديران اجرايي قرار دهد.

 

 

 


محورهاي همايش:

انسان و پايداري محيط
- مديرت شهري پايداري
- مديريت روستايي پايدار
- گردشگري شهري وروستايي پايدار
- مديريت پايدار كوچ نشيني
- جمعيت و تغذيه پايدار
 
آب و هواشناسي و پايداري محيط

- مخاطرات آب و هوايي
- آب و هواشناسي شهري
- آب و هواشناسي كاربردي
- گرمايش جهاني و تغييرات اقليمي
 
ژئومورفولوژي و پايداري محيط

- ژئومورفولوژي و مخاطرات محيطي
- ژئومورفولوژي كاربردي
- ژئومورفولوژي  كارست
- ژئومورفولوژي و پدافند غيرعامل
 
منابع آب و پايداري محيط
- مديريت منابع آب سطحي
- مديريت منابع آب زير زميني
- مديريت جامع حوضه هاي آبريز
 
 منابع طبيعي و پايداري محيط
- مديريت خاك
- مديريت جنگل ها و مراتع
- مديريت فرسايش
 
كاربرد فناوري هاي نو در پايداري محيط
- كاربرد سنجش از دور در مديريت محيط
- كاربرد سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در مديريت محيط

 

 


دبير علمي: دكتر حسن ذوالفقاري
دبير اجرايي: دكتر امجد ملكي

نظرات