اولین همایش بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات ، کارآفرینی و سرمایه گذاری

اولین همایش بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات ، کارآفرینی و سرمایه گذاری

اهداف همايش:

- ارتقاي دانش عمومي در زمينه مفاهيم سرمايه گذاري در فناوري اطلاعات و تبيين نحوه تاثيرگذاري اين مفاهيم بر اشتغال
- معرفي چارچوبها و استانداردهاي ورود به حوزه سرمايه گذاري در فناوري اطلاعات، توصيف الزامات و شرايط حصول نتيجه
- ارايه تجارب موفق و آسيب شناسي تجارب ناموفق سرمايه گذاري در فناوري اطلاعات سازمانها، شركتها و نهادهاي ايراني
- ارايه تجارب موفق ساير كشورها در زمينه سرمايه گذاري و اشتغالزايي در فناوري اطلاعات
- بررسي نقشه راه توسعه صنعت و صادرات فناوري اطلاعات ايران
- كسب و كار، نوآوري و كار آفريني در صنعت و صادرات فناوري اطلاعات
- روشهاي تامين مالي و فرصت هاي سرمايه گذاري اين صنعت
- شناسايي فناوريهاي نوظهور و فرصتهاي داخلي و صادراتي

محورهاي همايش:

فناوري اطلاعات و ارتباطات، انتقال تكنولوژي ، چالشها و فرصتها
- مدلهاي مختلف انتقال تكنولوژي هاي مرتبط با ICT
- موانع و مشكلات انتقال تكنولوژي در اين حوزه
- ارائه نقشه راه انتقال تكنولوژي ICT
- فرصتها و مزاياي ورود ايران به  اين حوزه از تكنولوژي
- ايجاد واحدهاي R&D محور انتقال تكنولوژي
- ملزومات مديريتي و قانوني انتقال تكنولوژي
- شرايط رقابتي اثر گذار بر انتقال تكنولوژي

شهر الكترونيك ، مديريت و خدمات يكپارچه شهري (زير ساختها ، ابزارها)
- ابزارهاي مورد نياز شهر الكترونيك نمونه چيست؟
- ملزومات مورد نياز مديريت يكپارچه شهري چيست؟
- زيرساختهاي شهر الكترونيك نمونه چيست؟

كار آفريني و افزايش توليد ناخالص ملي با رويكرد ICT
- نقش ICT در كارآفريني ساير بنگاههاي اقتصادي
- ICT زيربناي توسعه اقتصادي
- نقش ICT در توليد ناخالص داخلي كشور
- توليد ثروت ملي با بهره گيري از ICT
- نقش نوآوري و خلاقيت در كسب و كار الكترونيك

شهركهاي صنعتي فناوري اطلاعات و ارتباطات الزامات و فرصتهاي پيش رو
- شهركهاي صنعتي ICT محور ارتباط صنعت و دانشگاه
- مدلهاي توسعه اي در ساير كشورها در اين حوزه تكنولوژي
- توليد در مقياس جهاني

صادرات نرم افزار و رسانه هاي ديجيتال راهكارها و چالشها
- كسب و كارهاي جديد مبتني بر رسانه هاي ديجيتال
- نرم افزارهاي تلفن همراه
- انيميشن و شبكه هاي اجتماعي ازارهاي كسب درآمد ارزي

سرمايه گذاري و روشهاي تامين مالي در صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات
شركتهاي سهامي عام و تعاونيهاي فراگير روشهاي سنتي تامين مالي طرحهاي ICT
- وظيفه دولت در ايجاد هولدينگ ICT
- تكيه بر بازار دوم بورس

نظرات