کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان

کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان

محورهاي كنفرانس:

- سن مسئوليت كيفري در ادوار قانون گذاري ايران و فقه جزايي اسلام: ادواري كردن سن يا ثابت كردن؟
- ضمانت اجراهاي كيفري خاص اطفال و نوجوانان: سنتي يا نوين؟
- مفهوم كودكي در سياست كيفري ايران و فقه جزايي اسلام
- سياست كيفري افتراقي اطفال: نظام شكلي و ماهوي
- سياست كيفري ايران در قبال بزه ديدگي كودكان و نوجوانان
- كودكان و نوجوانان بزهكار: حمايت يا مجازات
- بزهكاري و بزه ديدگي كودكان و نوجوانان : مشاركت مردم و نهادهاي جامعه مدني در سياست كيفري ايران
- جايگاه خانواده و مدرسه در سياست كيفري ايران
- سياست كيفري ايران در پرتو اسناد بين المللي
- جايگاه دستاوردهاي علمي در سياست كيفري ايران
- سياست كيفري ايران در قبال جرايمسازمانيافته عليه كودكان و نوجوانان: پيشرفت ها و چالش ها
- تبيين سياست كيفري ايران در عدالت كيفري كودكان و نوجوانان با تمركز بر لايحه آيين دادرسي كيفري
- جايگاه مددكاري اجتماعي در سياست كيفري ايران در قبال بزهكاري و بزه ديدگي كودكان و نوجوانان
- جايگاه اخلاق و معونيت در تعديل سياست كيفري ايران در قبال بزهكاري و بزه ديدگي كودكان و نوجوانان

دبير كنفرانس: دكتر حميد بهرامي
دبير علمي: دكتر محمود ميرخليلي
دبير اجرايي: حسين پور محي آبادي

نظرات