سومین همایش ملی امنیت غذایی

سومین همایش ملی امنیت غذایی

محورهاي همايش:

- صنايع فرآورده هاي گوشتي و امنيت غذايي
- صنايع فرآورده هاي لبني و امنيت غذايي
- صنايع فرآوري آبزيان و امنيت غذايي
- صنايع كشاورزي و باغباني و امنيت غذايي
- صنايع بسته بندي و امنيت غذايي
- صنايع حمل و نقل و امنيت غذايي
- قوانين موضوعه در حوزه سلامت و امنيت غذايي
- نقش مشاغل وابسته به صنايع غذايي در امنيت غذايي
- نقش تحقيقات و پژوهش هاي دانشگاهي و مراكز تحقيقاتي در امنيت غذايي
- نقش ارتباط بين صنعت و دانشگاه در امنيت غذايي
- نقش اقتصاد ملي در امنيت غذايي
- نقش آموزش نيروي انساني در امنيت غذايي
- غني سازي فرآوردهاي غذايي و امنيت غذايي
- فن آوري هاي نوين و امنيت غذايي
- سند چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران و امنيت غذايي
-

نظرات