دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری

دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری

دومين كنفرانس ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري (با هدف ارتقاء دانش حسابداري و مديريت مالي) در تاريخ 24 بهمن 1392 در گرگان برگزار مي شود.


محورهاي كنفرانس:

- چالش هاي تحقيقات حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري در ايران
- رويكردهاي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري
- مباحث جديد مديريت مالي در جهان و چگونگي بومي سازي تكنيكهاي مديريت مالي
- مباحث جديد حسابداري مديريت در جهان و چگونگي بومي سازي تكنيكهاي حسابداري مديريت
- بازار يابي مالي و رويكردهاي ارتقاء سرمايه گذاري پايدار
- شكوفايي اقتصادي با رشد سرمايه گذاري پايدار
- سرمايه گذاري ملي و حمايت از سرمايه ايراني
- جذب سرمايه گذاري بين المللي, ثبات اقتصادي و سياسي
- رويكردهاي مختلف مبارزه با جنگ نرم و به كارگيري ابزارهاي ملي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري
- استانداردسازي ملي براي حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري
- لزوم به كارگيري تفكرات نوين در ميان تصميم گيرندگان و تدوين كنندگان قوانين و استانداردها
- اخلاق حرفه اي در حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري
- مهندسي مالي, رويكردها و چالش ها و تحقيقات كاربردي
- حسابداري دولتي و پاسخگويي و انضباط مالي
و كليه مباحث مربوط به حسابداري, مديريت مالي و سرمايه گذاري


دبير علمي: دكتر ابراهيم عباسي

نظرات