دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران

دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران

محورهاي كنفرانس:

- فناوري هاي نوين در صنعتي سازي ساختمان
- بومي سازي سيستم هاي نوين ساختماني
- يافته هاي جديد در تحليل، طراحي و اجراي سازه هاي سبك
- سيستم هاي سازه اي، اعضا و يا اتصالات نوين در سازه ها
- سيستم هاي كنترل فعال و غيرفعال سازه ها
- نوآوري در طراحي سازه هاي خاص (سازه هاي بلند، سازه هاي فضاكار و ...)
- روشها يا مصالح جديد در مقاوم سازي سازه ها
- كاربردهاي مواد مركب و نانو مواد در مهندسي عمران
- مصالح قابل بازيافت و يا سازگار با محيط زيست
- مصالح و قطعات سازه اي بادوام و پايدار
- كاربردهاي نوين مصالح و قطعات سبك در مهندسي عمران
- توليد و كاربرد بتن هاي وي‍‍ژه از جملهHPC ، SCC ، FRC ، RCC  و ...
- پيشرفت هاي جديد در توليد مقاطع فولادي نورد گرم و سرد

نظرات