کنگره کنترل ورم پستان در گاوهای شیری ایران

کنگره کنترل ورم پستان در گاوهای شیری ایران

اهداف كنگره:

- مبادله آخرين اطلاعات و دستاوردهاي علمي بدست آمده بين متخصصين كشور
- برقراري هر چه بيشترارتباطات علمي بين متخصصان ورم پستان درگاوهاي شيري
-  آشنايي با آخرين تكنولوژي هاي پيشرفته در زمينه پيشگيري و كنترل ورم پستان در گاوهاي شيري
- تبين برنامه ها و سياست هاي آتي در زمينه كنترل ورم پستان و توليد شير سالم

 

 

محورهاي كنگره:

ورم پستان واگيردارگاوهاي شيري
- ورم پستان استافيلوكوكي
- ورم پستان استرپتوكوكي
- ورم پستان   قارچي
- ورم پستان مايكوپلاسمايي

ورم پستان محيطي گاوهاي شيري
- ورم پستان كليفرمي
- ورم پستان استرپتوكوكي
- ورم پستان هاي اتفاقي
- نقش بستر در ورم پستان
- اهميت ماشين هاي شيردوشي

ورم پستان در تليسه ها (پيشگيري و كنترل)

 

دبير علمي: دكتر رضا اسدپور
دبير اجرايي: دكتر حسين حملي

نظرات