دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران

دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران

محورهاي كنفرانس:

- پراكندگي و انتشار امواج الكترومغناطيسي
- اندركنش امواج الكترومغناطيسي و ماده
- نظريه ميدان‌ها و امواج الكترومغناطيسي
- سازگاري و تداخل الكترومغناطيسي
- روش‌هاي عددي در الكترومغناطيس
- كاربردهاي مهندسي الكترومغناطيس
- مهندسي آنتن و تشعشع كننده‌ها
- مهندسي مايكروويو، امواج ميليمتري زير ميليمتري (تراهرتز)
- محيط‌هاي پيچيده الكترومغناطيسي
- سيستم‌هاي رادار
- اپتيك و فوتونيك
- اندازه‌گيري الكترومغناطيسي
- بيوالكترومغناطيس
- مدارهاي فعال و غير فعال
- جنگ الكترومغناطيسي
- نوآوري‌هاي الكترومغناطيسي
- موضوع‌هاي مشابه

 

 

رئيس كنفرانس: مهدي احسانيان مفرد
دبير علمي: محمد صادق ابريشميان
دبير اجرايي: نصرت ا... گرانپايه

نظرات