سومین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان

محورهاي كنفرانس:

قابليت اطمينان و تحليل ريسك
- شريان هاي حياتي و شبكه هاي توزيع برق و حامل هاي انرژي
- سامانه ها، زيرسامانه ها و محصولات مهندسي
- فرآيندهاي توليد مواد و روش هاي ساخت
- تلرانس هاي ابعادي و هندسي قطعات
- نصب، راه اندازي، راهبري و پشتيباني

آزمون هاي قابليت اطمينان
- طراحي عاملي و آماري آزمايش ها
- آزمون هاي سريع دوام
- آزمايش هاي غيرمخرّب
- بازرسي مبتني بر ريسك
- تجسس در علل و عواقب حوادث

بهسازي قابليت اطمينان و ايمني
- خودكارسازي و هوش مصنوعي
- نگهداري با محوريت قابليت اطمينان
- تحليل قابليت اطمينان و خطاي انساني
- پايش وضعيت و سلامت سازه ها و تجهيزات حساس
- پايستگي طرح وكنترل مقاوم در برابر عوامل ناپايدارساز

 


دبير كنفرانس: دكتر مجتبي صديقي
دبير علمي: دكتر محسن رضاييان
دبير اجرايي: دكتر علي كمالي

نظرات