هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران

هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران

محورهاي كنگره:

مكانيزاسيون كشاورزي
- مديريت ماشين هاي كشاورزي
- مديريت مزرعه و گلخانه
- كشاورزي دقيق (نرم افزار)
- مديريت پسماند و بازيافت محصولات كشاورزي
- مديريت انرژي
- مديريت نگهداري و تعميرات
- ارگونومي (نرم افزار) و ...

توان و ماشين
- نيروي محركه
- طراحي و ساخت ماشين هاي كشاورزي
- اتوماسيون و كنترل، رباتيك
- كشاورزي دقيق (سخت افزار)
- نانوفناوري ، نگهداري و تعميرات
- ارگونومي (سخت افزار) و ...

فناورري هاي پس از برداشت
- خواص مهندسي مواد بيولوژيكي
- سامانه هاي انتقال و نگهداري
- مهندسي فرآوري محصولات كشاورزي
- نانوفناوري و ...

انرژي
- انرژي هاي نو و تجديدپذير
- بهينه سازي و مديريت مصرف انرژي
- سوخت هاي زيستي
- زيست توده
- توليد و فراوري انرژي هاي زيستي و اثرات زيست محيطي آنها و ...

ماشين هاي صنايع غذايي
- طراحي
- ساخت و بهينه سازي
- اتوماسيون و كنترل
- سامانه هاي انتقال
- ضدعفوني
- بسته بندي
- انبارداري
- سرمايش
- گرمايش
- كنترل كيفيت
- تحليل و مديريت مصرف انرژي
- مدل سازي و شبيه سازي و ...

 


دبير كنگره: دكتر محمد حسين آق خاني
دبير اجرايي: دكتر محمد طبسي زاده

نظرات