ششمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش عالی ایران "توسعه آموزش عالی فرامرزی: فرصت ها و چالش ها"

ششمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش عالی ایران "توسعه آموزش عالی فرامرزی: فرصت ها و چالش ها"

محورهاي كنفرانس:

مباني، نظريه­ها و مدل­ هاي توسعه آموزش عالي فرامرزي
الزامات و پيش بايست­ هاي توسعه آموزش عالي فرامرزي

-  جامع­ نگري در برنامه­ ريزي­ ها و راهبري توسعه آموزش عالي فرامرزي مشتمل بر جنبه ­هاي علمي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي ايران
-   توجه به استلزامات فرهنگي، اجتماعي و سياسي به منظور جذب دانشجوي خارجي از فرهنگ­ هاي مختلف
-  ارزيابي ويژگي­ هاي انحصاري مانند: تفوق فرهنگ شيعي، پيشينه تمدني و علمي با وجود انديشمندان و مفاخر برجسته جهاني، تجربه­ هاي سياسي و ضد استعماري، تاريخ تمدن و فرهنگ ايراني-اسلامي؛ گستردگي و تنوع جغرافيايي و ساير موضوعات مرتبط

مزيت­ ها و محدوديت­ هاي نسبي براي توسعه آموزش عالي فرامرزي
-  رواج زبان فارسي به عنوان زبان رسمي كشور و رواج زبان­ هاي ديگر (زبان عربي، تركي، كردي، بلوچي و ساير زبان­ ها) در برخي مناطق كشور به عنوان يك مزيت رقابتي
-  مشكلات و آثار استفاده از زبان جهاني علم (انگليسي) براي بين المللي شدن آموزش عالي ايران
-  ظرفيت مفاخر علمي، فرهنگي كشور و استعداد آن براي جذب دانشمندان و دانشجويان خارجي
-  سياست­ هاي علم و فناوري كشور در زمينه توسعه علم، راه­ اندازي­ رشته ­ها، فروش خدمات تخصصي و بازاريابي پژوهش و فناوري در سطح بين­ المللي
-  ظرفيت­ هاي فناوري ارتباطات و اطلاعات كشور و متناسب ساختن آن با توسعه آموزش عالي فرامرزي
-  استعداد توريسم و صنعت گردشگري و كاربست آن در توسعه آموزش فرامرزي؛ و ساير موضوعات مرتبط

مطالعات تطبيقي آموزش عالي فرامرزي
-  تجربيات ساير كشورهاي دنيا به ويژه جهان اسلام در زمينه بين ­المللي سازي آموزش عالي
-  سهم ايران از آموزش عالي فرامرزي در دنيا و منطقه و مقايسه با ساير كشورها (گذشته، حال و آينده)
-  چشم اندازهاي پيش روي آموزش عالي فرامرزي در دنيا و دلالت­ هاي آن براي ايران
-  بررسي تطبيقي رويكردها و روش­ هاي جذب دانشجويان خارجي به كشور در دوره هاي تاريخي؛ و ساير موضوعات مرتبط

بين المللي شدن آموزش عالي ايران
-  فرصت ها و تهديدهاي بين ­المللي شدن براي زيرنظام­ هاي آموزش عالي كشور (دانشگاه­ هاي دولتي در زيرمجموعه وازرتخانه ­هاي علوم، تحقيقات و فناوري و نيز بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، پيام نور، آزاد اسلامي، علمي–كاربردي، و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي)
-  بين­ المللي ساختن فضا در دانشگاه­ هاي كشور به­ منظور توسعه آموزش عالي فرامرزي: ساز و كارهاي پذيرش و پشتيباني
-  مدل­ هاي بازاريابي و فروش خدمات و محصولات آموزش عالي كشور شامل آموزش­ هاي رسمي، آموزش­ هاي مهارتي، شغلي و حرفه­ آموزي، آموزش مجازي و مانند اين ها؛ 5-4) مديريت كيفيت آموزش عالي فرامرزي
-   سياست­ ها و راهكارهاي اعتباربخشي به گواهينامه ­ها و مدارك آموزش عالي كشور در سطح جهاني
-  «علوم تربيتي» و نقش آن در بين­ المللي شدن آموزش عالي كشور
-  طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه­ هاي آموزشي و درسي فرامرزي
-  نقش نهادها و مؤسسات آموزشي، پژوهشي، اجرايي، و انتظامي مانند آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه­ اي، پژوهشگاه ­ها و قطب­ هاي علمي، وزارت امور خارجه، نيروي انتظامي و مانند اين ها در كمك به توسعه‌ي آموزش عالي فرامرزي؛ و ساير موضوعات مرتبط


دبير علمي : دكتر محمدرضا آهنچيان
دبير اجرايي: دكتر علي غنايي

نظرات