همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی

همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی

محورهاي همايش:

- ارزيابي و تحليل ريسك
- ارزيابي و تحليل مخاطرات طبيعي- تكنولوژيكي
- مقاوم سازي سازه ها و كاهش خطرپذيري
- بازسازي بافتهاي فرسوده شهري و كاهش خطرپذيري
- ترافيك، برنامه ريزي حمل و نقل و كاهش خطرپذيري
- مهندسي محيط زيست و كاهش خطرپذيري
- مديريت منابع آب و كاهش خطرپذيري
- كنترل سيلابها و كاهش خطرپذيري
- مهندسي ارزش و كاهش آسيب پذيري
- مديريت يكپارچه بحران
- پدافند غير عامل

 

 

 

 

دبير همايش: دكتر منصور قلعه نوي
دبير علمي: دكتر كيوان بينا
دبير اجرايي: مهندس محمد هاديان

 

نظرات