همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار

همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار

محورهاي همايش:

- اقليم و معماري پايدار
- اهميت محيط و مصالح بر معماري بومي
- تاثير فرهنگ در معماري بومي
- اهميت اقتصاد بر معماري بومي
-  مديريت و توسعه پايدار شهري
- زيرساخت ها و شريانهاي شهري
- اقتصاد و توسعه شهري
- بهره گيري از فن آوريهاي نوين در معماري و شهرسازي پايدار

نظرات