همایش ملی کارآموزی؛ دریچه ای بسوی ارتباط موثر صنعت و دانشگاه

همایش ملی کارآموزی؛ دریچه ای بسوی ارتباط موثر صنعت و دانشگاه

اهداف همايش:

- تبادل نظر در زمينه مفهوم، روشها و اهداف كارآموزي - كارورزي با توجه به تغييرات جامعه و صنعت

- پويائي ارتباطات علمي تحقيقاتي في مابين پژوهشگران، اساتيد و دست اندركاران صنعت جهت انجام فعاليتهاي مشترك

- نياز سنجي دانشگاه از صنعت در زمينه مهارتهاي نيروي كار و محتواي آمورشي مورد نياز صنعت

- ايجاد بستري مناسب جهت آشنايي و ارتباط بيشتر و بهتر دانشگاه و صنعت

- بررسي نقش كارآموزي - كارورزي در رشد و توسعه صنعت و سازمان و همچنين ايده پردازي، تجاري سازي

 

 

محورهاي همايش:

- كارآموزي - كارورزي، ايده پردازي در صنعت و كشاورزي
- وضعيت نظام كارآموزي - كارورزي در ايران و ساير كشورها
- آسيب شناسي دوره هاي كارآموزي - كارورزي در ايران
- كارآموزي و نيازسنجي محتواي آموزشي مورد نياز بازار كار
- پيش درآمدهاي نظام كارآموزي - كارآمورزي در ايران
- تاثير كارآموزي - كارورزي در رشد تجاري سازي دانش
- آموزش كارآموزي - كارورزي در آموزش عالي
- كارآموزي - كارورزي و اشتغال
- نظام آموزش فني و حرفه اي و كارآموزي - كارورزي
- كارورزي - كارآموزي و مباحث نظري
- كارآموزي و سازمانهاي خدماتي
- ساير موضوعات آزاد در حيطه كارآموزي -  كارورزي

 

 

 

دبير كل همايش: دكتر ابوالحسن حسيني

دبير علمي: دكتر ابراهيم صالحي عمران

دبير اجرايي: دكتر محسن عليزاده ثاني

نظرات