همایش ملی کاتالیست در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد

همایش ملی کاتالیست در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد

محورهاي همايش:

كاربرد كاتاليست ها در:
- صنايع شيميايي
- پتروشيمي
- نفت
- فولاد
- انرژي هاي نوين
- علوم دارويي
- مهندسي پزشكي
- محيط زيست
 
طراحي و سنتز كاتاليست ها
بيوكاتاليست ها
نانوكاتاليست ها
فوتوكاتاليست ها
كاتاليست هاي هيبريدي
كاتاليست ها و شيمي محاسباتي
روش هاي شناسايي كاتاليست ها
بازيابي كاتاليست ها

نظرات