دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها

دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها

اهداف همايش:

- افزايش توليد ملي
- توسعه و ترويج دانش حسابداري ،مديريت ،مهندسي صنايع در كشور
- معرفي آخرين دستاورده و تجربيات پژوهشي و كاربردي در زمينه هاي مختلف حسابداري ،مديريت ،مهندسي صنايع
- فراهم سازي زمينه تبادل اطلاعات بين اساتيد دانشگاهي و مديران صنايع و سازمانهاي اجرايي
- جلب نظر سياست گذاران عالي و مديران ارشد دولتي و خصوصي نسبت به روشها و فرايندهاي بهبود و افزايش كارايي

 


محورهاي همايش:

حسابداري:
- سيستم هاي اطلاعات حسابداري
- نقش حسابداري درتوسعه بازار سرمايه
- اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت ها
- كاربرد روشهاي هزينه يابي در حسابداري مديريت
- نقش اطلاعات حسابداري در بهبود كسب و كار و اقتصاد كشور
- توليد ناب و حسابداري مديريت
- يافته هاي نوين در حسابداري
- نقش حسابداري در افزايش توليد ملي
- استانداردهاي حسابداري و حسابرسي
- روش هاي تأمين مالي در سازمانها

مديريت:
- مديريت و تكنيك هاي بهينه سازي ( 5S، شش سيگما، كايزن و ... )
- افق هاي نوين در مديريت
- چالشهاي فرا روي مديريت
- مديريت دانش
- سيستم هاي اطلاعاتي مديريت
- مديريت رفتار در سازمانها
- مديريت زمان در سازمانها
- كارآفريني
- نقش مديريت در افزايش توليد ملي

مهندسي صنايع :
- كاربرد منطق فازي و روش هاي تصميم گيري
- روش هاي فرا ابتكاري در مهندسي صنايع
- هوش مصنوعي و سيستم هاي خبره
- طراحي و مديريت زنجيره تأمين
- برنامه ريزي حمل و نقل
- مديريت پروژه
- مديريت كيفيت
- مديريت برنامه ريزي تغييرات
- مهندسي ارگونومي
- نقش مهندسي صنايع در توليد ملي

 


دبير علمي: دكتر عليرضا انوري
دبير اجرايي: مهندس خداداد تقي پور
 

نظرات