سومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی

سومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی

اهداف همايش :
 
- افزايش توليد ملي و بومي سازي تكنولوژي
- آشنايي با آخرين دستاوردهاي علمي ،صنعتي وجديدترين متدهاي پژوهشي انجام يافته
- تلاش براي افزايش تعاملات و هماهنگي بين انديشمندان و مراكز علمي – پژوهشي و صنعتي كشور در حوزه تخصصي نفت ،گازو پتروشيمي
- همفكري و كوشش براي ارتقاء سطح آموزش و پژوهش در رشته هاي مرتبط به نفت ،گازو پتروشيمي
- آشنايي بيشتر پژوهشگران و متخصصين صنايع با منطقه نفت خيز گچساران

 

 

محورهاي همايش:
 
محور هاي نفت:
- حفاري
- بهره برداري
- مخازن هيدروكربوري
- اكتشاف
- ايمني، بازرسي و خوردگي در صنايع نفت
- اقتصاد نفت
- زمين شناسي نفت
- شيمي نفت
- تحقيقات نوين در نفت

 
محورهاي گاز و پتروشيمي:
- پديده هاي انتقال
- سنتيك و ترموديناميك
- فرآيندهاي جداسازي
- نانو تكنولوژي و بيو تكنولوژي
- مدلسازي ، شبيه سازي و كنترل
- محيط زيست
- بهينه سازي فرآيندها
- شيمي ( تجزيه، آلي، شيمي فيزيك، معدني، كاربردي)
- شيمي پليمر

 

دبير علمي: دكتر عبدالرسول پورانفرد
دبير اجرايي: مهندس مصطفي رهيده

نظرات