سومین کنفرانس تشعشعات فضایی ایران

سومین کنفرانس تشعشعات فضایی ایران

محورهاي كنفرانس:

شناسايي، سنجش و آشكارسازي تشعشعات فضايي
- به‌كارگيري دانش و فناوري سنجش از دور در شناسايي، سنجش و آشكارسازي تشعشعات
- شبيه‌سازي و تحليل ميدان‌هاي تابشي
- روش‌ها و سامانه‌هاي آشكارسازي، سنجش و طيف-سنجي تشعشعات
- كنترل كيفي، صحت سنجي و استانداردسازي روش‌ها و سامانه‌هاي سنجش و آشكارسازي

اثرسنجي تشعشعات فضايي
- شناسايي اثرات تشعشعات بر مواد، قطعات الكترونيك و نرم افزارها
- شبيه‌سازي، تحليل و مدل‌سازي سامانه‌هاي فضايي
- بررسي و تجزيه و تحليل استانداردهاپ
- تست اثرات تشعشعات و طراحي بسترهاي آزمون

حفاظت در برابر تشعشعات فضايي و امواج راديويي
- راه‌هاي حفاظت سامانه‌هاي فضايي در برابر تشعشعات
- بررسي خواص مواد سبك جهت حفاظت از محموله هاي فضايي
- طراحي و مدل‌سازي حفاظ براي سامانه‌هاي فضايي دربرابر پرتوهاي يون‌ساز و غيريون‌ساز
- روش‌هاي مقاوم‌سازي نرم‌افزاري
- بررسي و تجزيه و تحليل استانداردها
- حفاظت سازندگان سامانه‌هاي فضايي در برابر پرتوهاي راديويي

زيست پرتوي فضايي
- ارزيابي زيستي تشعشعات فضايي بر گياهان، جانوران و انسان
- حفاظت زيستي در مقابل تشعشعات فضايي

سياست‌ها و برنامه‌هاي راهبردي كلان كشور در حوزه تشعشعات فضايي

نظرات