همایش بین المللی مطالعات تاریخ ایران دوره صفوی (اجلاس اول: پژوهش در منابع اصلی، نسخ خطی و اسناد)

همایش بین المللی مطالعات تاریخ ایران دوره صفوی (اجلاس اول: پژوهش در منابع اصلی، نسخ خطی و اسناد)

محورهاي همايش:

- تاريخ نگاري و تاريخ نگري (بر اساس منابع اصلي، نسخ خطي و اسناد)
- جستجوي روش شناختي در منابع اصلي، نسخ خطي و اسناد تاريخي
- معرفي آرشيوها و نسخ خطي
- بررسي و معرفي اسناد و مدارك عصر صفوي
- تحليل تأثير خاستگاه اقليمي، مذهبي، فرهنگي مؤلفان در رويكرد آنان به تاريخ
- مطالعه تطبيقي و بررسي هاي موضوعي در منابع اصلي، نسخ خطي و اسناد تاريخي

نظرات