دومین همایش سلجوقیان

دومین همایش سلجوقیان

محورهاي همايش:

محورهاي اجتماعي:
- مسائل اجتماعي
- نهاد خانواده
- مهاجرت ها
- تغييرات اجتماعي
- ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي
- باورها و گرايش هاي اجتماعي و مباحث زيبايي شناختي
- روستانشيني
- شهرنشيني
- كوچ رويي


محورهاي اقتصادي:
- سياست اقتصادي
- فرهنگ اقتصادي
- سكه ها
- حمل و نقل و راه ها
- اقتصاد كشاورزي
- اقتصاد تجاري
- آراء اقتصادي علماي زمان


محورهاي فرهنگي:
- آموزش
- سياست فرهنگي
- آراء و انديشه هاي فرهنگي
- جريان هاي فكري
- فرهنگ اجتماعي جامعه
- كانون هاي فرهنگي
- مناسبات فرهنگي
- فرهنگ عامه

نظرات