همایش ملی شهر خلاق ایده ها و چالش ها در ایران

همایش ملی شهر خلاق ایده ها و چالش ها در ایران

اهداف همايش:

- ارتقاء دانش شهرسازي كشور و تبيين اصول نوين برنامه ريزي و طراحي
- تبيين ايده ها و چالش هاي بهره­گيري از مفاهيم نوين توسعه خلاق در مديريت شهري كشور
- تبيين راه­كارهاي ارتقاء جايگاه شهرهاي مناطق آزاد در رقابت­هاي منطقه اي

محورهاي همايش:

- شهر خلاق؛ تبيين ماهوي
- اصول برنامه ريزي در شهر خلاق
- كيفيت هاي طراحي در شهر خلاق
- فضاهاي عمومي در شهر خلاق
- نقش فرهنگ و هنر در شهر خلاق
- بازآفريني شهري خلاق
- خلاقيت و رقابت هاي شهري
- خلاقيت و نوآوري هاي ارزش آفرين در اقتصاد شهري
- توسعه دارايي مبنا در شهر خلاق
- خلاقيت در مديريت و سياست هاي شهري
- شهر خلاق و فناوري هاي آينده
- آينده شهري در ايران و عرصه¬هاي خلاقيت
- چالش هاي نهادي_مديريتي در ايجاد شهر خلاق در ايران
- فرصت هاي ايجاد شهرهاي خلاق در مناطق آزاد تجاري – صنعتي ايران

نظرات