همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری

همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری

اهداف همايش:

- ارتباط دانشگاه و نهادهاي اجرائي جهت تدوين برنامه جامع شهري
- نقش،جايگاه و تاثير نهادهاي مختلف دولتي در مديريت شهري
- نقش،جايگاه و تاثير شهروندان در تحقق توسعه پايدار شهري
- نحوه تعاملات نهادهاي مختلف با هم و اثرمتقابل آنها بر شهروندان در راستاي توسعه پايدار شهري
- ارائه راهكارهايي جهت نقش آفريني بيشتر نهادهاي دولتي و غيردولتي و شهروندان در پروسه توسعه پايدارشهري

 

 

محورهاي همايش:

توسعه شهري پايدار
- حمل ونقل و توسعه شهري پايدار
- گسترش شهرنشيني در توسعه شهري پايدار
- توسعه پايدار شهر و منيت شهري
- نقش فناوري اطلاعات در توسعه شهري پايدار
- تبيين الزامات توسعه پايدار در نظام توسعه شهري ايران
- نقش توسعه پايدار در بهبود محيط زيست
- نقش فرهنگ و اخلاق شهروندي در توسعه پايدار شهري
- تنگناها و چالش هاي پيش روي توسعه پايدار شهري
- آينده پژوهش و ارزيابي تاثير اجتماعي-فرهنگي پروژه هاي شهري و توسعه پايدار شهري

مديريت شهري و توسعه پايدار شهري
- تبيين مباني توسعه شهري پايدار در مديريت شهري
- جايگاه و نقش سازمانهاي محلي در توسعه شهري پايدار
- جايگاه شهرداريها و شوراها در اجرايي كردن مفاهيم توسعه پايدار شهري
- جايگاه توسعه پايدار در نظام حقوقي كشور
- الزامات توسعه شهري پايدار در فرايند برنامه ريزي شهري
- نقش مديريت شهري در گردشگري پايدار شهري
- نقش مديريت شهري در ارتقاء فرهنگ و اخلاق شهروندي
- جايگاه و نقش سازمانهاي مختلف دولتي در مديريت توسعه شهري

مديريت شهري ونظام مالي پايدار شهري
- نقش مديريت شهري در تامين مالي پايدار شهري
- تامين مالي پايدار شهري و نقش آن در ارتقاء كيفيت شهري
- تامين مالي پايدار شهري و نقش آن در حمل و نقل شهري پايدار
- الزامات تامين مالي پايدار شهري و وبژگي هاي آن
- نقش تامين مالي پايدار در مديريت بحران شهري

نظرات