دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق

دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق

محورهاي كنفرانس:

- الكترونيك
- مخابرات
- قدرت
- كنترل
- مهندسي پزشكي
- هوش مصنوعي
- فناوري

نظرات