پنجمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران

پنجمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران

پنجمين كنفرانس سوخت و احتراق ايران در 16 الي 17 بهمن ماه 1392 توسط انجمن احتراق ايران با همكاري دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار مي گردد.
از اهداف برگزاري اين كنفرانس فراهم سازي فرصتي براي گردهمايي پژوهشگران دانشگاه و صنعت براي به اشتراك گذاري، ارائه و بحث پيرامون يافته هاي پژوهشي در زمينه سوخت و احتراق و مسائل مرتبط مي باشد.

محورهاي كنفرانس:

- تئوري سوخت و احتراق
- سوخت و احتراق صنعتي
- موتورهاي درونسوز
- سيستمهاي توان و پيشرانش
- محيط زيست و ايمني
- سوخت و احتراق در بخشهاي تجاري و مسكوني
- مديريت و اقتصاد سوخت و احتراق

نظرات