کنفرانس شبکه های هوشمند 92

کنفرانس شبکه های هوشمند 92

محورهاي كنفرانس:

- كاربرد سيستم‌هاي توان و انرژي (توليد، انتقال، توزيع، بهره‌برداري و طراحي)
- ساختار، مدل‌سازي و كيفيت توان
- توليدات پراكنده، ذخيره‌سازي انرژي و ريزشبكه
- فناوري‌هاي نوين، سيستم‌هاي اتوماسيون و مديريت انرژي
- قابليت اطمينان و امنيت، مديريت توان و تقاضا، پيش‌بيني بار
- اندازه‌گيري، پايش، كنترل و حفاظت (ناحيه گسترده)
- نقش شبكه‌هاي هوشمند در مديريت خطا (زيربناي حفاظت، پاسخ اضطراري و بازيابي سيستم)
- حمل و نقل و وسايل نقليه الكتريكي
- قانون‌گذاري و استانداردهاي شبكه‌هاي هوشمند
- سيستم‌هاي مخابراتي، كنترلي و اطلاعاتي پشتيباني مورد نياز
- حسگرهاي هوشمند و زيربناي اندازه‌گيري پيشرفته
- فناوري اطلاعات، مديريت پايگاه داده‌ها و امنيت فيزيكي و سايبري سيستم‌ها
-اقتصاد و مباحث بازار در شبكه هاي هوشمند

نظرات