پنجمین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد ارائه تجارب و دستاوردهای موفق داخلی و بین المللی

پنجمین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد ارائه تجارب و دستاوردهای موفق داخلی و بین المللی

اهداف همايش:

- شناسايي، ارائه و مستندسازي تجارب و درس­هاي آموخته در حوزه ارتقاي توان داخلي به منظور نشر و ترويج دانش هاي ضمني
- بسترسازي به منظور ايجاد شبكه دانشي بين حوزه اي با هدف ارتقاي بنگاه هاي صنعتي و توليدات داخلي
- نهادينه سازي الگوي ارزش گذاري و ارزيابي پروژه هاي ملي
در كشور
- ايجاد روحيه خودباوري و ترويج استفاده از توليدات ملي

 

 

محورهاي همايش:

- ارتقاي توان داخلي بر پايه درس آموزي از پروژه­ها
- ايجاد و ارتقاي شبكه هاي دانشي در صنايع كشور
- شاخص گذاري و ارزيابي كمي و كيفي مديريت و اجراي پروژه هاي ملي
- اكتساب، رسوب و اشتراك دانش و تجربه
- هم افزايي بين حوزه اي به منظور بهره گيري حداكثري از توانمندي هاي داخلي
- شناسايي نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهديدات شركت هاي داخلي
- بومي سازي فناوري و مديريت نوآوري
- مديريت زنجيره تأمين در شرايط تحريم

نظرات