اولین همایش ملی هیدروژن

اولین همایش ملی هیدروژن

محورهاي همايش:

توليد هيدروژن :
- اقتصاد توليد هيدروژن
- توليد هيدروژن از منابع هيدروكربني
- توليد هيدروژن به روش الكتروليز
- توليد هيدروژن به روش فوتوشيميايي و فوتوالكتروشيميايي
- توليد هيدروژن به روش بيولوژيكي
- فناوري و روش‌هاي مورد استفاده در ايران براي توليد هيدروژن
- موانع و چالش‌هاي توليد صنعتي هيدروژن


ذخيره‌سازي هيدروژن :
- اقتصاد ذخيره‌سازي هيدروژن
- ذخيره سازهاي هيدريدي
- هيدروژن سازي مايع
- هيدروژن فشرده شده
- جاذب‌هاي هيدروژن
- حمل و نقل هيدروژن
- ايمني
- موانع و چالش‌ها در ذخيره‌سازهاي هيدروژن


مصرف هيدروژن :
- اقتصاد مصرف هيدروژن
- سوخت
- پيل‌هاي سوختني
- صنايع توليد مواد شيميايي
- صنايع دفاعي
- موانع و چالش‌هاي پيش‌رو در مصرف هيدروژن

نظرات