اولین همایش ملی نانو تکنولوژِی مزایا و کاربردها

اولین همایش ملی نانو تکنولوژِی مزایا و کاربردها

محورهاي همايش:

- نانو و محيط زيست
- نانو وعلوم كشاورزي
- نانووانرژي
- نانو وبيوتكنولوژي
- نانو وشيمي
- نانووفيزيك
- نانووالكتريك
- نانوومكانيك
- نانوموادو كاتاليست‌ها و فوتوكاتاليست‌ها
- نانو وپزشكي
- نانووداروسازي
- نانو و زيست شناسي
- نانوو مغناطيس
- نانو وكامپوزيت ها
- نانو وسنسور ها
- نانوو نساجي
- نانووفتونيك
- نانو ومدلينگ ، شبيه سازي
- نانو واقتصاد
- نانو و مديريت
- نانو وسلول هاي خورشيدي
- آموزش و فناري نانو
- نانو و رياضيات و محاسبات
- فناوري نانو و آينده
- و حوزه هاي مرتبط با فناوري نانو

نظرات