نخستین همایش ملی گردشگری معاصر: فرصت ها، چالش ها و راهکارها

نخستین همایش ملی گردشگری معاصر: فرصت ها، چالش ها و راهکارها

محورهاي همايش:

- گردشگري و دين
- گردشگري و اقتصاد ملي
- رويكردهاي نوين در صنعت گردشگري
- آسيب شناسي مديريت گردشگري در ايران

نظرات