همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا

همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا

اهداف همايش:

- شناخت نحوه تعامل انسان و محيط كالبدي
- شناخت نيازها و ظرفيت هاي انساني در دستيابي به توسعه پايدار معماري و شهرسازي
- ايده پردازي و ارائه ي نظريه هاي جديد در معماري و شهرسازي
- شناخت راهكارهاي توسعه و گسترش شهرهاي انسان محور

 

 

محورهاي همايش:

انسان، معماري و شهرسازي ايراني – اسلامي
- چالش هاي پيش روي معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي  در دوران كنوني
- ساختمان ها و المان هاي شهري و هويت ايراني- اسلامي
- ارزش هاي انساني اسلام در شهرسازي و معماري ايران
- الگوهاي ايراني – اسلامي نوين
    

ابعاد انساني معماري و شهرسازي پايدار
- كاربرد فنآوري هاي نوين در رسيدن به معماري و شهرسازي پايدار
- نيازهاي انساني و معماري و شهرسازي پايدار
- راهكارهاي رسيدن به پايداري اجتماعي به واسطه معماري و شهرسازي
- گردشگري و توسعه پايدار شهر قزوين
    

انسان، فرهنگ، معماري و شهرسازي
- آسيب شناسي فرهنگ ايراني در رابطه با محيط كالبدي
- تاثير عناصر كالبدي محيط بر فرهنگ
- راهكارهاي ارتقاي فرهنگ به وسيله معماري و شهرسازي
- بازتعريف روشهاي طراحي معماري بر اساس سبك زندگي
    

مديريت در معماري و شهرسازي
- اصول و معيارهاي مديريت در معماري و شهرسازي انسانگرا
- راهكارهاي افزايش رضايت شهروندان از مديريت شهري
    

روان شناسي در معماري و شهرسازي
- تاثير محيط كالبدي بر رفتار انسان ها
- راهكارهاي ارتقاي سلامت روان به وسيله معماري و شهرسازي
- ارتقاي حس امنيت به وسيله طراحي شهري
- الگوهاي طراحي انسان محور

 

رئيس همايش: دكتر مرتضي موسي خاني

دبير همايش: دكتر حسين سلطان زاده

دبير اجرايي: دكتر مريم خستو

نظرات