دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا

دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا

محورهاي كنگره:

- فن آوري هاي نوين در ايمني توليد، بسته بندي، تشخيص و پايش
- تجزيه و تحليل خطر در چرخه توليد، توزيع و نگهداري غذا
- آلاينده هاي زيست محيطي غذا
- شيمي و بيوشيمي غذا
- ايمني غذاهاي سنتي، نوين و عملگرا
- سلامت غذا، بيماري ها و بهداشت جامعه
- قوانين و استانداردهاي ايمني غذا و توسعه پايدار
- ايمني غذا در بحران ها و حوادث

نظرات