دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

محورهاي همايش:

- اندازه گيري و پايش آلودگي هوا و صدا (منابع ساكن و متحرك، هواي آزاد و ...)
- مدل سازي و تحليل آلودگي هوا و صدا (توزيع جغرافيايي، توزيع زماني و ...)
- اثرات آلودگي هوا و صدا (بهداشتي، اقتصادي و ...)
- راه كارهاي فني كنترل آلودگي هوا و صدا (بهسازي منايع آلاينده، انرژي هاي نو و ...)
- راه كارهاي مديريتي كنترل آلودگي هوا و صدا (قانوني، اقتصادي، فرهنگي و ...)

نظرات