دومین همایش ملی الکترونیکی حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی

دومین همایش ملی الکترونیکی حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی

محورهاي همايش:

- روش هاي حفاظت از بوم سازگان هاي تالابي و اكوسيستم هاي آبي
- حفاظت ازتنوع زيستي و ذخاير ژنتيكي تالاب ها و اكوسيستم هاي آبي
- شناخت پرندگان و گياهان تالابي و حفاظت از آنها
- شناخت تالاب هاي در خطر انقراض و ناشناخته در ايران
- پايش آلودگي تالاب ها ناشي از توسعه صنعتي ، كشاورزي و شهر نشيني
- كاربرد بيوتكنولوژي و نانو فن آوري در حفظ و احياي تالاب ها
- ناحيه بندي و مرز و حريم تالاب ها
- طراحي و احداث تالاب با هدف كنترل و كاهش آلودگي هاي كشاورزي و صنعتي
- راهكارهاي حفاظتي واحياي تالاب هاي مناطق خشك و نيمه خشك
- حفاظت تالاب هاي ساحلي و اكوسيستم هاي آبي
- بهره برداري بهينه از تالاب ها و اكوسيستم هاي آبي
- ارزيابي تشكيلات زمين شناسي و تالاب ها
- اكوتوريسم در راستاي حفاظت از تالاب ها و اكوسيستم هاي آبي
- نقش تالاب ها در تعديل تغييرات اقليمي و خشكسالي
- ناحيه بندي و مرز و حريم تالاب ها و اكوسيستم هاي آبي
- نقش و كاركرد تالاب ها در مديريت جامع منابع آب
- حقابه محيط زيستي تالاب ها ( مدل ها ، تجارب ، ضرورت ها )
- آمايش سرزمين و مديريت تالاب ها و اكوسيستم هاي آبي
- اثرات تغيير اقليم و خشكسالي بر تنوع زيستي و كاركردهاي زيستگاه هاي تالابي
- روش هاي تعيين خسارات محيط زيستي تالاب ها و اكوسيستم هاي آبي
- روش هاي تعيين خسارات محيط زيستي وارده بر تالاب ها ناشي از پروژه هاي توسعه اي
- نقش تخريب تالاب ها در بهداشت و سلامت جوامع انساني
- نقش جوامع محلي و ساير ذينفعان در حفاظت و مديريت تالاب ها و اكوسيستم هاي آبي
- كاربرد بيوتكنولوژي و نانو فن آوري در حفظ و احياي تالاب ها و اكوسيستم هاي آبي
- نقش تالاب ها در تعديل تغييرات اقليمي و خشكسالي
- تالاب ها و مديريت سيلاب
- پايلوت هاي شبيه سازي عملكرد تالاب ها در مقياس آزمايشگاهي و صحرايي
- احياء و بازسازي محيط تالاب ها و اكوسيستم هاي آبي
- و ساير ايده هاي نوين در رابطه با حفاظت و مديرت تالاب ها و اكوسيستم هاي آبي...

 


مدير همايش: مهندس اميد عزيزيان سروش
دبير علمي: دكترهميرا آگاه
دبير اجرايي: مهندس سجادآستاني

نظرات