هفتمین همایش ملی بهره وری

هفتمین همایش ملی بهره وری

اهداف همايش:

- تحليل، نقد و بررسي آخرين وضعيت بهره وري داخلي و خارجي
- ارايه پيشنهادات و راهكارهاي توسعه و ارتقاء بهره وري
- تقويت ارتباطات و ايجاد بسترهاي مناسب هم انديشي تبادل نظر نخبگان بهره وري، مديران و كارشناسان
- ارايه آخرين اخبار، قوانين و مقررات صادر شده در راستاي ارتقاء و توسعه حركت بهره وري
- بررسي تجارب موفق داخلي و خارجي

محورهاي همايش:

- بررسي اصلي ترين مسائل بهره وري كشور در شرايط امروز در عرصه هاي مختلف
- ارايه مؤثرترين و بهترين راهكارهاي توسعه حركت بهره وري ملّي
- بررسي تجارب موفق چند كشور جنوب شرق آسيا

حوزه هاي همايش:

- دولت و بهره وري
- زيرساخت ها و پيش نيازهاي بهره وري
- بخش خصوصي (توليد و خدمات ) و بهره وري

نظرات