هشتمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی

هشتمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی

جامعه دامپزشكان علوم باليني  ايران اولين گرد همائي خود را در سال1372در تهران باشكوه و با استقبال كسترده برگزار نمودند تا بتوانند تجربيات كلينيكي خود را با هم در ميان گذاشته و از تجربيات يكديگر و از اطلاعات جديد مطرح شده در مورد وضعيت بيماريها، درمانهاي نوين، پيشگيريها و موارد ديگر  كسب اطلاع نموده وتشريك مساعي داشته باشند.
اكنون هشتمين گردهمائي دامپزشكان علوم باليني در دانشكده دامپزشكي شيراز  در آبان ماه1392  برگزار مي شود.

 


دبير علمي: دكتر سيف ا... دهقاني
دبير اجرايي: دكتر مهرداد پور جعفر

نظرات