دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پر تنش

دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پر تنش

محورهاي همايش:

مقدمه اي بر علوم اعصاب شناختي
- ضرورت و اهميّت علوم شناختي
- شاخه هاي مطالعاتي در علوم شناختي
- حوزه هاي نظري و كاربردي در علوم شناختي
- جايگاه ايران از نظر توسعه دانش و فناوريهاي شناختي در منطقه و جهان

تنش و تاثير آن بر كاركردهاي شناختي
- ضرورت و اهميت آشنائي با تنش
- مباني نظري در مورد ريشه هاي بروز تنش
- منابع و عوامل موثر در بروز تنش
- عوامل تعديل كننده تنش
- پيامدهاي تنش و هزينه هاي ناشي از آن (با تاكيد بر پيامدهاي شناختي)
 
مديريت شرايط پر تنش با استفاده از علوم اعصاب شناختي
- استراتژي ها و روشهاي مديريت و كنترل تنش (روشهاي ارزيابي و مقابله موثر با تنش)با تاكيد بر استفاده از تكنيكهاي شناختي
- تاثير تفاوتهاي فردي در مقابله با تنش
- دكترين شوك و نحوه مديريت آن

نظرات