دومین همایش سامانه های سطوح آبگیر باران ایران

دومین همایش سامانه های سطوح آبگیر باران ایران

موضوع همايش:
مديريت كم آبي، استحصال آب باران

محورهاي همايش:
- چالش هاي استفاده از آب باران در مناطق شهري و غير شهري(اجتماعي، اقتصادي، فني و حقوقي)
- دانش بومي استحصال آب باران
- تكنولوژي هاي نوين اسنحصال آب باران
- اثرات تغييرات اقليم در استحصال آب باران
- جايگاه استحصال آب باران در مديريت يكپارچه منابع آب
- كيفيت روانابهاي حاصل از آب باران(در مناطق شهري و غير شهري)
- استحصال آب باران به منظور احياي مراتع، آبياري تكميلي، تامين آب شرب دام و حيات وحش و ...

نظرات