دومین سمپوزیوم لنگش در نشخوارکنندگان و اهمیت اقتصادی آن در تولیدات دامی

دومین سمپوزیوم لنگش در نشخوارکنندگان و اهمیت اقتصادی آن در تولیدات دامی

اهداف همايش:

- بررسي مسائل و ابعاد مختلف بيماريهاي اندامهاي حركتي كه باعث لنگش در نشخواركنندگان در ايران مي شود
- بررسي تاثير اقتصادي لنكش در توليدات دامي
- آموزش روشهاي اصولي اصلاح سم به دامپزشكان، تكنسين هاي دامپزشكي، و دامداران بصورت كارگاه هاي آموزشي
- افزايش آگاهي هاي محققين،دامداران،درزمينه لنگش،پيشگيريي، درمان
- آموزش روشهاي مديريت دامداريها در جهت كاهش ميزان لنگش
- تشويق و ترغيب محققين ودانشجويان به تحقيق در زمينه لنگش دامها

 


محورهاي همايش:

- بيماريهاي عفوني سمها
- بيماريهاي غير عفوني سمها
- ارتباط لنگش باژنتبك  
- ارتباط لنگش باتغذيه
- تشخيص لنگش
- درمان لنگشهاي پيشرفته
- مديريت گله
- روشهاي اصلاح سم
- لنگش در گوسفند،بز و شتر
- اقدامات اسايشي در ارتباط حيوانات مبتلا به لنگش 
 (animal welfare)

 

دبير علمي: دكتر سيف ا... دهقاني
دبير اجرايي: دكتر مهرداد پور جعفر
 

نظرات