دومین همایش مجازی ره آوران آموزش با محوریت آموزش در عصر دیجیتال

دومین همایش مجازی ره آوران آموزش با محوریت آموزش در عصر دیجیتال

اهداف همايش:

- بررسي نگرش افراد در بكارگيري و كاربرد تكنولوژيهاي نوين آموزشي
- بررسي تاثيرات متقابل سواد اطلاعاتي و كيفيت آموزش
- بررسي مزيتهاي كاربرد فناوري هاي نوين در آموزش
- بررسي وضعيت زيرساخت هاي لازم براي كاربرد فناوري هاي نوين در امر آموزش
- بررسي تاثيرات فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايجاد و توسعه كارآفريني
- بررسي و تعيين نقش تكنولوژي هاي نوين ارتباطي و آموزشي در فرايند آموزش
- تعيين راهكارهاي عملي و علمي براي هدايت فرايند آموزش به سمت الكترونيكي و مجازي
- بسط دانش و به اشتراك گذاري تجارب موفق در حوزه آموزش الكترونيكي


محورهاي همايش:

- نقش آموزش الكترونيكي در توسعه و توانمندسازي منابع انساني
- نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايجاد كارآفريني فردي و سازماني
- نقش آموزش مجازي بر رفتار شهروند سازماني
- نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و يادگيري
- نقش يادگيري الكترونيكي در نظام هاي آموزشي
- روش و الگوهاي نوين آموزش در يادگيري با تاكيد بر آموزش الكترونيكي
- اصول و شيوه هاي تدوين محتوا در يادگيري الكترونيكي
- طراحي محيط هاي يادگيري الكترونيكي
- ارزشيابي و كنترل كيفيت در آموزش الكترونيكي
- چالشها و فرصت ها در آموزش الكترونيكي در ايران و جهان
- تجربه هاي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در زمينه يادگيري الكترونيكي

نظرات