همایش ملی سلحشوران دفاع مقدس

همایش ملی سلحشوران دفاع مقدس

محورهاي همايش:

- نظر به پيام مدبرانه مقام معظم رهبري در سال 1392، سال حماسه اقتصادي حماسه سياسي
- نقش اقتصاد در دفاع مقدس
- نقش سازمان ها، نهادها، شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي در حماسه اقتصادي
- بررسي عملكرد موفق شركت هاي صنعتي و توليدي اعم از نفتي و غير نفتي

نظرات