سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

محورهاي كنفرانس:

 
حمل‌و‌نقل همگاني
- طراحي شبكه‌هاي حمل‌ونقل همگاني
- تحليل ظرفيت سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل همگاني
- معرفي و ارزيابي سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل همگاني
- بهينه‌سازي ناوگان حمل‌و‌نقل همگاني
 
سيستم‌هاي هوشمند حمل‌و‌نقل
- مديريت هوشمند ترافيك
- اطلاع‌رساني هوشمند
- وسايل نقليه هوشمند
- سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل همگاني هوشمند
- سيستم‌هاي امنيتي هوشمند
- سيستم‌هاي هوشمند مربوط به وسايل نقليه‌ي تجاري
- سيستم‌هاي هوشمند پرداخت كرايه
- شهر الكترونيك و حمل‌ونقل شهري
 
برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل و شهرسازي
- مدل‌سازي و پيش‌بيني تقاضاي حمل‌ونقل
- مدل‌هاي فعاليت- مبنا (فعاليت- محور) حمل‌ونقل
- برنامه‌ريزي حمل‌ونقل و كاربري زمين
- برنامه‌ريزي حمل‌ونقل كالا
- بررسي ساختارهاي شهري
- استفاده از GIS/GPS/GSM در مدل‌سازي تقاضاي حمل‌
- شيوه‌هاي جمع‌آوري اطلاعات جهت برنامه‌ريزي حمل‌ونقل
- فناوري‌هاي ارتباطاتي و اطلاعاتي، سفرها و فعاليت‌ها
 
ايمني ترافيك و ريسك
- تحليل اقتصادي تصادفات
- مدل‌ها و روش‌هاي پيش‌بيني تصادفات شهري
- ساختار مديريت حوادث و امدادرساني جاده‌اي
- روش‌هاي نوين جهت ايمن‌سازي معابر
-  مميزي ايمني راه
- شاخص ريسك و مديريت آن در شبكه‌هاي حمل‌و‌نقل
- بررسي رفتار رانندگان
- ارزيابي اقدامات ايمن‌سازي
- سيستم‌هاي ايمني وسايل نقليه‌ي موتوري
- ارتقاي ايمني كاربران آسيب‌پذير راه
 
حمل‌ونقل و توسعه‌ي پايدار
- پياده- محوري و حمل‌ونقل انسان‌مدار
- توسعه دوچرخه‌سواري
- مصرف سوخت
- آلودگي هوا و آلودگي صوتي
- حمل‌و‌نقل و محيط‌هاي شهري
- اثرات تخريبي حمل‌ونقل بر محيط زيست شهري
- مصرف منابع محدود در حمل‌ونقل شهري
- ضرورت‌هاي توسعه‌ي پايدار
- استانداردها، ابزار پشتيباني از شهروندان و محيط زيست شهري
 
مهندسي ترافيك
- مدل‌ها و نرم‌افزارهاي شبيه‌سازي ترافيك سواره و پياده
- عارضه‌سنجي ترافيك
- مديريت و كنترل ترافيك در كشورهاي در حال توسعه
-  مدل‌سازي ظرفيت معابر سواره، دوچرخه و عابر پياده
- مدل‌سازي ظرفيت تقاطعات
- جايگاه مهندسي ترافيك در ساخت‌وساز شهري
 
اقتصاد حمل و نقل
- ارزيابي پروژه‌هاي حمل‌و‌نقل
- قيمت‌گذاري معابر شهري
- قيمت‌گذاري ارايه‌ي تسهيلات حمل‌ونقلي
- مدل‌هاي اقتصادي در برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل
- اثرات حمل‌ونقل بر شرايط اجتماعي و اقتصادي خانواده‌ها
- ضرورت سهيم شدن مردم در هزينه‌ها و دستاوردهاي حمل‌و‌نقلي
- قيمت‌گذاري سوخت و ماليات
- يارانه‌هاي بخش انرژي- يارانه‌هاي بخش حمل‌ونقل
- تامين مالي پروژه‌ها و زيرساخت‌هاي حمل‌ونقلي از محل استفاده‌ي آن‌ها
 
مديريت سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل
- مديريت تقاضاي حمل‌و‌نقل
- مديريت اطلاعات و جمع‌آوري داده‌ها
- مديريت بحران و قابليت اطمينان در شبكه‌هاي حمل‌ونقل
- مديريت زمان‌بندي اجراي پروژه‌هاي حمل‌ونقل
- مديريت كاربري زمين
- مديريت پاركينگ
- مديريت محوطه‌هاي كارگاهي
- مديريت حمل‌ونقل از ديد گردشگري
- مديريت حمل‌ونقل در ايام خاص
- سياست‌گذاري در بخش حمل‌ونقل همگاني
- ابزارهاي ارتقاي كارآيي سيستم‌هاي حمل‌ونقلي
- بررسي روش‌ها و سياست‌هاي مناسب، جهت افزايش عرضه‌ي سيستم حمل‌و‌نقل
 
آموزش و فرهنگ‌سازي ترافيك
- روا‌‌ن‌شناسي در ترافيك
- جامعه‌شناسي در ترافيك
- آموزش و فرهنگ‌سازي براي رفتار درست حمل‌ونقلي
- تاثير اخلاق شهروندي در رفتارهاي ترافيكي
-  تاثير آموزش و فرهنگ‌سازي بر ايمني ترافيك
 
قوانين و مقررات و مديريت يكپارچه سازمان ها در مديريت ترافيك
- ساختاردهي و تعامل بين سازماني در حيطه‌ي حمل‌ونقل شهري
- قوانين و مقررات و روش‌هاي اعمال آن در حمل‌و‌نقل و ترافيك
- سياست‌گذاري‌هاي هماهنگ در بخش حمل‌ونقل
- موانع مديريتي در حمل‌ونقل شهري
- اثرسنجي اعمال قانون بر رفتارهاي ترافيكي
- پيشنهاد بهبود قوانين و مقررات حمل‌ونقل در راستاي افزايش كارآيي سيستم‌هاي حمل‌ونقلي
 
طراحي هندسي معابر
- علائم افقي و عمودي در معابر
- كنترل و مديريت دسترسي ها
- طراحي هندسي تقاطع ها، ميادين و تبادل ها
- طراحي تسهيلات حمل و نقل در معابر شهري (خطوط ويژه، عابر پياده، خط دوچرخه و ...)
- كاربرد نرم افزارهاي كامپيوتري در طراحي هندسي
 
حمل و نقل غيرموتوري
- استراتژي ها و سياست هاي توسعه و بكارگيري حمل و نقل غير موتوري
- تجربه هاي موفق و ناموفق در زمينه توسعه حمل و نقل غير موتوري
- توسعه تسهيلات پياده روي و پياده راهها در شهرها
- توسعه تسهيلات دوچرخه سواري در شهرها
- برنامه هاي تشويقي استفاده از حمل و نقل غير موتوري

نظرات