پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری

اهداف كنفرانس:

كنفرانس بين المللي مديريت سرمايه فكري با هدف ژرف انديشي و مطالعه سرمايه فكري براي ارائه به سياست‌گذاران، دانشگاهيان، و مديران بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي و خصوصي به موضوع سرمايه فكري، معرفي بنيان‌هاي علمي و معرفتي اين حوزه و توسعه دانش و توانايي رهبران سازمان‌ها، مديران علم و فنآوري، اصحاب اقتصاد، محققان رشته‌هاي علمي، كارآفرينان، مديران مالي، متخصصان حسابداري و ساير افراد مرتبط با موضوع جهت شناسايي، ارزيابي، سنجش و حسابداري و به‌طور كلي مديريت سرمايه فكري موجود و قابل توسعه در موسسات مختلف است.
    بررسي تجارب موجود، ايجاد هم‌افزايي و انتقال دانش علاقه داران رشته، انتقال تجربه از خارج و هم‌فكري جهت توسعه و نگاه‌داشت سرمايه فكري و مولفه هاي موثر آن بخشي از اهداف برگزاري اين كنفرانس است. كنفرانس در پي آن‌است كه با گسترش گفتمان سرمايه فكري در ميان اصحاب رشته‌هاي گوناگون علمي به ترويج فرهنگ شناسايي و احصاي سرمايه فكري كمك كند.


محورهاي كنفرانس:

مفاهيم و چارچوب‌هاي سرمايه فكري
- سرمايه‏ انساني
- سرمايه ساختاري
- سرمايه بازار
- سرمايـه مـشتـري
- سرمـايـه عـلاقـه ‏داران
- بـرنـد و عـلائـم تجـاري
- سـرمايه سـازماني
- سرمايـه فرآيندي
- سرمايـه نوآوري و نوپديد
- سرمـايـه اجتمـاعـي
- سرمـايـه ارتبـاطاتي
- سرمـايـه / دارائـي دانشـي و اطـلاعـاتـي
- مـالكيت فكـري
- رويـه‏هـاي كسب و كـار
- پويايي سرمايه فكري
- مزايا و محدوديت كاربرد نظريـه سرمـايـه فكـري
- چيدمـان راهبردي
- نـظـام مـلـي نـوآوري

شناسايي، ارزش‏گذاري، سنجش و حسابداري سرمايه فكري

- شـنـاسـايـي دارائـي‏هـاي نـامـشـهـود
- حسـابداري سـرمايه فـكـري و نـامـشـهـود
- ارزش‏گذاري سرمايه فكري
- سرمايه فكري و زنجيره ارزش
- سنجش و ارزيابي سرمايه فكري
- ارزيـابـي و سـنـجش دارايـي‏هـاي دانـشـي
- ارزيابي و سنجش مالكيت فكـري
- سنجش برند
- تحليل اثـر سرمـايـه فكـري بـر ارزش سهـام
- اظهارنامـه‏ مالي و اظهارنـامه سرمـايـه فكـري
- حسابداري سرمايـه انسانـي
- تحـليل مدل‏ها‏، شاخص‏هـا، سنجـه‏ها و فاكتـورهاي سنـجش سرمايه فكري
- تحليل مدل‏هاي سنجش مستقيم
- تـحليـل مـدل‏هـاي تـوصيـفـي سـنـجـش
- تحليل مدل‏هاي سنجش مبتني بر سرمايه بازار
- تـحليـل مـدل‏هـاي سنـجـش بـازده دارايي
- تـحليـل مـدل‏هـاي سنجـش كـارت امتيازي
- تـحـليـل مـدل‏هـاي سنـجـش تـجسـمـي
- تـحـليـل مـدل‏هاي سنـجـش تـجـويـزي
- تـحـليـل مدل‏هاي سنجش دارايي‏هاي دانشي
- روش‏هـاي تنظيم ترازنامه، اظهـارنامه و گزارش سـرمـايـه فـكـري و نـامـشـهـود

سرمايه فكري و مديريت

- منابع و دارايي‏هاي نامشهود
- مديريت برند
- ارتبـاطـات سـازمـاني و مـيـان سـازمـانـي
- معمـاري سـامـانه‏ مديريت سرمايه فكـري
- رهيافت‏هاي جديد در مديريت دانش
- مديريت فنآوري
- دانش مشتري
- سازمان‏هاي يادگيـرنـده
- سـازوكارهاي اشتراك و خلق دانش
- مديريت سرمايه انساني
- مديريت نوآوري و مالكيت فكري
- مـديـريـت هـمكـاري‏هـاي بيـن سـازمـاني
- مهارت‏هاي مدير، رهبر و مرشد در اداره دانش سازماني
- مديريت دانش ميان فرهنگي
 
سرمايه فكري و كارآفريني

- احصاي سرمايه فكري دانشگاه‏ها مراكز تحقيقاتي، توليدي، بهداشتي،ورزشي، فرهنگي، هنري و...
- سـرمـايـه فـكــري و ارزش‏ آفـريـنــي
- فلسفه كسب و كار با رهيـافت‏هاي سرمايه فكري
- مطالعات موردي سرمايه فكري و مديريت دانش
- سـرمـايـه فـكـري و فـضـاي مـجـازي
        
سرمايه فكري و حقوق

- حقوق مالكيت فكري
- بنيان حقوقي برندها و علائـم تجـاري
- تفاهم‏نامـه هـا و قـراردادهـا
- حـق اختـراع، ايـده، امتيـازات انـحصـاري
- قواعد همكاري بيـن سازمـاني
- مقـررات‏زدايي
 
سرمايه فكري و اقتصاد

- احصاي سرمايه فكري ملي، منطقه‏اي و شهري
- خصوصي‏سازي، آزادسازي و انحصار‏زدايي
- سرمايه فكري و بازار سهام
- اقتصاد دانشي
- سرمايه فكري فرامـرزي
- سرمايه فكري و اقتصاد جهـاني
- مديريت مالي و سرمايه فكري
 
سرمايه فكري و جامعه

- سرمايـه فكـري و هويـت
- يـادگيـري تجـربي
- يادگيري مشاركتي
- چارچوب‏هاي فني اجتماعي
- مديريـت اخـلاق و فرهنـگ
- جـامعه‏ي دانشي
- نگاشت، تجزيه و تحليل و شناخت‏شناسي شبكه اجتماعي
- سرمايه فكري‏وفرهنگ‏هاي قومي و ملي
- سرمايه فكري و سياست‏هاي مـلـي نـوپردازي
 

نظرات